mydy.net
当前位置:首页 >> 字母g的音标怎么写 >>

字母g的音标怎么写

[di:]

g的音标是[k] 因为g的发音是不送气的,不用标送气符号 k的音标是[k'] 因为k的发音是送气的,要加上送气符号'

辅音音素/p//g//з//η/在二三排,/b//t//d//k//θ//δ//f//h//l/在一二排,/s//z//v//r//m//n//w/在二排,/г/(这个打不出来,清辅音对/з/的音标)/j/在一二三排,/tг//dз//tz//dz//tr//dr/前面在一二排,后面在二三排.很详细了!希望能帮到你啊!

26个英文字母 A a [ei] B b [bi:] C c [si:] D d [di:] E e [i:] F f [ef] G g [d3i:] H h [eit∫] I i [ai] J j [d3ei] K k [kei] L l [el] M m [em] N n [en] O o [u] P p [pi:] Q q [kju:] R r [:] S s [es] T t [ti:] U u [ju:] V v [vi:] W w [′d∧blju:] X x [eks] Y y [wai] Z z [zi:][zed]

26个英文字母及发音音标如下: a a [ei] b b [bi:] c c [si:] d d [di:] e e [i:] f f [ef] g g [d3i:] h h [eit∫] i i [ai] j j [d3ei] k k [kei] l l [el] m m [em] n n [en] o o [u] p p [pi:] q q [kju:] r r [:] s s [es] t t [ti:] u u [ju:] v v [vi:] w w [′d∧blju:] x x [eks] y y [wai] z z [zi:][zed] 以

26个英文字母及发音音标如下: A a [ei] B b [bi:] C c [si:] D d [di:] E e [i:] F f [ef] G g [d3i:] H h [eit∫] I i [ai] J j [d3ei] K k [kei] L l [el] M m [em] N n [en] O o [u] P p [pi:] Q q [kju:] R r [:] S s [es] T t [ti:] U u [ju:] V v [vi:] W w [′d∧blju:] X x [eks] Y y [wai] Z z

A:[ei] B:[bi:] c:[si:] D:[di:] E:[i:] F:[ef] G:[d3i:] H:[Eitf] I:[ai] J:[d3ei] K:[kei] L:[el] M:[em] N:[en] O:[eu] P:[oi:] Q:[kju:] R:[a:] s:[es] T:[ti:] U:[ju:] V:[vi:] W:['dAblbju(:)] X:[eks] Y:[wai] Z:[zed]

G的音标:[di:].g英 [di:] n.英语字母表的第7个字母;C大调音阶中的第五音.G的用法示例如下:1.And this shows that G is written naturally as a function of T and p. 这表明G可以很自然的,写成T和p的函数.2.So we get rid of this derivative

g,用汉语拼音来标的话,读“zh”+“i”.也不能把他读成“鸡”,呵呵.“zh”+“ei”那个是j的读法. g英音:[di:] j英音:[dei] g就是“知+一”,滑着读.j就是“知+A”.

英语中的字母音:/i:/ 国际音标:[g] 在汉语拼音中的发音:[k](国际音标) 汉语拼音呼读音:ge 汉语拼音方案规定的字母音:gê 在英语单词中有一下几种发音:// 常见于-ge/g/ 常见于g- 不发音 常见于-gh// 常见于-ng

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mydy.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com